Referat af generalforsamlingen i Søholmscenen torsdag den 7. Februar 2008.

1) Valg af dirigent
Peter blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet vi havde modtaget en mail med en indkaldelse den 20. januar 2008, og at den tillige havde i Lokalbladet den 23. januar. I vedtægterne står der, at der skal indkaldes til generalforsamlingen med 14 dages varsel.

2) Årsberetning
Jan fortalte, at det havde været et år med lav aktivitet. Vi havde opført “Han Vog den Kullede Greve” i marts, hvor vi havde 3 forestillinger og en genopførelse i september med 2 forestillinger. Børneteateret havde øvet intenst i Mejeriet i 2007 men nåede først frem til en forestilling i januar 2008. Den blev til gengæld også rigtig god. Støtteforeningen har i årets løb lavet en del arrangementer og har givet foreningen 10.000 kr. i støtte. Men hvis ikke foreningen skal gå fallit, skal vi simpelthen i gang med nogle flere forestillinger, herunder genopsætninger af John Mogensen Cabaret'en. I den forbindelse har vi talt om at lave en reklamepjece, som Lotte er i gang med. Bestyrelsen vil i den kommende tid arbejde med at få gang i flere projekter. Vi havde forinden generalforsamlingen haft infomøde om vores nye forestilling “Sølvbrunch”, hvor der ikke kom så mange, der var interesseret i at deltage. Vi håber dog på at samle nok skuespillere. Første prøvedag er torsdag den 28. Februar. Vi øver om torsdagen, og premieren er fastlagt til en gang i maj måned. Til efteråret planlægges en opsætning af et stykke. Der er flere i spil, men Peter har sagt ja til at instruere

Vores egen hjemmeside er nedlagt, idet vi har fået en ny hjemmeside på Jystrup Net.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3a) Godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet er revideret og godkendt af revisorerne. Da Lone T. var syg, gennemgik Jan regnskabet. Det viser et underskud på 13.398,60 kr. Regnskabet blev godkendt.

3b) Fastsættelses af kontingent
Bestyrelsen har besluttet at kontingentet stiger til 350 kr. for voksne og 175 kr. for børn under 18 år.

4) Indkomne forslag
Ingen forslag

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter
Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med applaus
Suppleanterne modtog også genvalg med applaus
Af revisorerne var Leif på valg. Han var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

6) Evt.
Intet under eventuelt

Generalforsamlingen blev afsluttet og dirigenten takkede for nogenlunde god ro og orden.

Jystrup, den

Som dirigent:

Peter Ellegaard