Referat fra generalforsamling i Søholmscenen den 25. Februar 2009.

1. Valg af dirigent

Birgit G. blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet den var indrykket i Lokalbladet den 10. Februar 2009.

2. Årsberetning

I 2008 brugte vi meget tid på at øve Sølvbrunch, som desværre blev aflyst inden vi nåede at opføre den, idet det aldrig lykkedes at besætte alle rollerne, og flere skuespillere meldte fra.

Vi havde to John Mogensen forestillinger i Mejeriet i september, som sædvanlig med et meget entuastisk publikum.

Samme måned startede vi med at øve på eventyret Det Ny Kongerige. Stykket skal have premiere den 6. marts 2009

På børneteaterområdet var der i 2008 3 forestillinger, i januar Posedamens datter, i maj Tante Tutti og Terroristerne og i november Ivan Den Grusomme. Det er dejligt, at vi har fået rigtig gang i de små poder og tak til Birgit for dit store arbejde hermed.

Der var julecafé I Mejeriet 1. søndag i advent, arrangeret af os og Støtteforeningen. Vi har måttet rydde loftet på skolen for kostumer og rekvisitter og har desværre været nødt til at smide en masse ud, da vi ikke har plads til det på 1. sal i Mejeriet. Vi har lidt stående på Valsølillegården.

3a. Godkendelse af revideret regnskab

Lone forelagde regnskabet og det blev godkendt med applaus

3b. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, 350 kr. for voksne, dvs. personer over 18 år og 175 kr. for unge og børn under 18 år.

Det blev vedtaget

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag andet end et forslag fra bestyrelsen gående ud på, at første sætning i § 2, nr. 2 ændres fra “ Medlemskort (girokort) udsendes i januar/februar af kasserer og sekretær” til “ Medlemskort (girokort) udsendes i marts efter generalforsamlingen af kassereren”

Forslaget blev vedtaget

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter

På valg til bestyrelsen er Remona Moranis, Peter Ellegaard og Gyrid Teglers. Alle modtog genvalg

På valg som revisor er Jørn West, som modtog genvalg

På valg som suppleanter er Lotte Nygaard og Mariane Fosvald, der begge modtog genvalg.

6. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Hermed sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden.


Jystrup, den

Som dirigent


_______________________
Birgit Gjærsbøl