Referat af generalforsamling den 9. februar 2010.

1. Valg af dirigent.

Birgit G. Pedersen blev valgt til dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med korrekt varsel (14 dage) ved e-mail den 25. Januar 2010.

2. Årsberetning

Jan Holm fortalte, at vi opførte forestillingen Det ny Kongerige i marts 2009. Det gik godt. Det var også fint med deltagelse af både børn, unge og voksne.

Jan forsøgte med et nyt stykke i samme genre - deltagelse af børn, unge og voksne - her i efteråret 2009. Desværre var der ikke tilslutning nok, og det blev opgivet.

Birgit har haft gang i børneteatret - “Perler for Svin”, der blev opført 3 gange i oktober 2009

Syngepigerne er kommet rigtigt i gang med 1 forestilling i Mejeriet og 2 forestillinger ude.

Der har også været gang i John Mogensen forestillingerne i 2009, 1 forestilling i Mejeriet og 2 forestillinger ude - på Gyrids arbejde Ledernes Hovedorganisation og på Plejehjemmet i Ortved.

Støtteforeningen har lavet flere arrangementer i løbet af året.

Blå Bio har holdt sit indtog i Mejeriet - overskud fra salg i baren til deres forestillinger går til Søholmscenen.

Vi har haft kontakt til Lokalhistorisk Forening om at flytte deres arrangementer til Mejeriet. Det er endnu ikke afklaret.

Dette var beretningen, som blev godkendt med applaus.

3a. Godkendelse af revideret regnskab

Lone Thy fremlagde regnskab, der viste et overskud på 29.939,95 kr. Det blev godkendt med applaus.

3b. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 350 kr. for voksne og 175 kr. for børn under 18 år. Det blev vedtaget.

4. Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogle forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter

Jan Holm Jacobsen, Lone Thy og Birgit Gjærsbøl Pedersen modtog genvalg, Jørgen Moranis ønskede at udtræde af bestyrelsen. Tommy Johannesen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Jørgen.
Suppleanterne Lotte Nygaard og Mariane Fosvald modtog ligeledes genvalg. Af revisorerne var Leif Bach Jørgensen på valg. Leif modtog også genvalg

Alle blev valgt/genvalgt med applaus.

6. Eventuelt

Intet

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.


Jystrup, den

Som dirigent: Birgit Gjærsbøl Pedersen