Referat af generalforsamling i Søholmscenen, den 24. februar 2016 kl. 19:30 i det gamle Mejeri i Jystrup.


1: Valg af dirigent
Peter Ellegaard  blev valgt. Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, varslet og dermed beslutningsdygtig. Conny Conradsen blev valgt som referent. 

2: Formandens årsberetning
Tommy Johannessen: 
Ingen forestillinger i det forgangne år og en generel afmatning i tilslutning til Søholmscenens aktiviteter. 
Vi kan konstatere markant fald i medlemstal og generelt er det de samme medlemmer som er aktive og ikke længere kan finde energi og overskud til nye arrangementer og forestillinger. 
Samarbejdet med Østagergaard blev desværre ikke til noget, da de alligevel ikke kunne afse den fornødne tid og ressourcer til at deltage aktivt i projekter på Søholmscenen. 
Støtteforeningen er som sådan nedlagt - dog er der stadig et arrangementsudvalg, 
som fortsat vil arrangere bl.a. bankospil et par gange om året. 
Brugsen har henvendt sig til os og udtrykt beklagelse over at julearrangementet i Mejeriet ikke blev til noget, 
og vil talte om at lave noget sang og musik i år på en udvalgt weekend op til jul.
Lejemålet i Mejeriet er opsagt pr. 31.12.2015, da vi på ret kort sigt ikke længere hår råd til at betale husleje. 
Vi har et års opsigelse, men har henstillet til udlejer at vi kan få lov at komme ud af kontrakten pr. 30.6.2016, uden dog at få en bekræftelse derpå endnu. 
Vi skal have planlagt hvad der skal ske med kostumer, rekvisitter, lyd- og lysudstyr. Forslag og ideer diskuteres yderligere under eventuelt. 
Vi har fået en henvendelse fra Hvalsø scenen og vi skal have kontaktet dem for at høre om vi eventuelt kan lave et samarbejde fremover. 
Derudover har vi også hørt at Vigersted scenen kæmper med at få nok frivillige til at få sat forestillinger op, 
så der var der måske også mulighed for et potentielt fremtidigt samarbejde. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen og den blev enstemmigt godkendt. 

3: Regnskab
Lone Thy fremlagde det reviderede regnskab - dette blev godkendt med akklamation! 

4: Fastsættelse af kontingent
Ingen ændring da foreningen formentlig ikke fortsætter i sin nuværende form med forestillinger i Mejeriet. 
Dog vil der fremadrettet jo stadig være en forening - som har til formål, at gl. medlemmer kan mødes et par gange om året til hygge eller eventuelt for at se en teaterforestilling sammen - 
dette kunne være med et symbolsk årlig betaling af kr. 100,- 

5: Indkomne forslag
Ingen

6: Valg til bestyrelsen
Conny Conradsen og Birgit Gjærsbøl Pedersen er på valg til Bestyrelse, 
Birgit ønsker ikke at genopstille og Conny ville gerne genopstille og blev efterfølgende genvalgt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede den officielle del af generalforsamlingen.

7: Eventuelt
Tommy har kontaktet Søholmskolen for at høre om vi kan låne et lokale til opbevaring af vores effekter når lejemålet i mejeriet afsluttet, de kan ikke hjælpe os. 
Vi har tidligere talt om loftsrum på Valsølillegården, men er enige om at det vil ødelægge vores udstyr, 
da det er et uopvarmet loft og ikke er velegnet, da bl.a. lamper og stole/borde vil få alt for meget fugt og kulde og som følge deraf blive ødelagt.
Vi talte om at leje et lokale, på f.eks. 50 m2 til opbevaringen og Tommy undersøger også med kommunens Kulturforvaltning om de kan tilbyde noget.
Sten Uffe mente også at han måske kendte nogen som havde en gård i Allindelille, 
måske kunne hjælpe med at udleje lokale, Steen Uffe giver besked tilbage til Tommy om der er en mulighed for det. 
Vi har ikke taget nogen endelig beslutning om hvad der skal ske med alt udstyret. 
Tommy kontakter i øvrigt også udlejer mht. den manglende bekræftelse på opsigelsen af Mejeriet. 
Vi har besluttet at opsætte forestillingen "Svend-Knud og Valdemar" som den sidste til Maj og prøverne er i gang, nærmere følger. Med venlig hilsen

Bestyrelsen

www.soeholmscenen.dk