Vedtægter for teaterforeningen SØHOLMSCENEN


§ 1. Navn og formål

1. Foreningens navn er teaterforeningen Søholmscenen.
Foreningens hjemsted er Jystrup i Ringsted kommune.

2. Foreningens formål er at fremme interessen for teater.

§ 2. Medlemskab

1. Nye medlemmer optages efter godkendelse på generalforsamlingen.

2. Kontingentopkrævning udsendes i marts efter generalforsamlingen af kassereren.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som er i kontingentrestance udover 3 måneder.

3. Bestyrelsen fastsætter kontingentet, og indstiller dette til generalforsamlingens godkendelse.

4. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal forelægges til revision senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Foreningen tegnes af formand og kasserer, sammen eller hver for sig.

§ 3. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar.
Indkaldelse sker skriftligt via e-mail til medlemmerne senest 14 dage forinden.

3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Dersom blot et medlem ønsker det, skal afstemninger foretages skriftligt. Alle medlemmer er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4. Dagsordenen skal indeholde: 1) Valg af dirigent. 2) Årsberetning. 3) Godkendelse af revideret regnskab. 4) Fastsættelse af kontingent. 5) Indkomne forslag. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter. 7) Eventuelt.

5. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal for 2 år, og består af mindst 3 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne er på valg med ca. halvdelen hvert år.
Generalforsamlingen vælger suppleant(er) for et år ad gangen.

6. Foreningen har 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 1 er på valg hvert år.

7. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen forvalter foreningens midler.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt ønsker det.

§ 4. Ophævelse

1. Beslutning om foreningens ophævelse kræver, at det vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Foreningens eventuelle aktiver stilles til rådighed for kulturelle formål efter generalforsamlingens beslutning.

Revideret på generalforsamlingen 2015-02-24 og og 2022-03-02.