Referat af generalforsamling i Søholmscenen, den 27.2.2017, kl. 19:30


1: Valg af dirigent
Jan Holm blev valgt. Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig indladt, varslet og dermed beslutningsdygtig. Conny Conradsen blev valgt som referent. 

2: Formandens årsberetning
Tommy Johannessen: 
Ingen forestillinger i det forgangne år. 
Huset er blevet opsagt og ryddet op af flere omgange, der er afholdt loppemarked over de resterende effekter med godt salg og det vi har beholdt af kostumer er blevet vacumpakket og opbevares på Allindelillegården. Lys og lydudstyr + borde og stole opbevares på Allindelille Friskole. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen og den blev taget til efterretning. 

3: Regnskab
Lone Thy fremlagde det reviderede regnskab - dette blev godkendt med akklamation! 

4: Fastsættelse af kontingent
Kontingent på 100 kr. fastholdes, for voksne og børn. 

5: Indkomne forslag
Ingen

6: Valg til bestyrelsen
Lone Thy og Tommy Johannessen er på valg til Bestyrelse, de blev efterfølgende genvalgt. Lotte Nygaard var på valg som suppleant og blev genvalgt. Uffe Voldum-Clausen var på valg som revisor og blev genvalgt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede den officielle del af generalforsamlingen.

7: Eventuelt
Vi taler om eventuelt at lave en Halfdan Rasmussen forestilling og vil holde startmøde i Enghusene's Fælleshus den 21.3.2017, kl. 19:30. Vi modtager gerne input til andre aktiviteter. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen