Referat af generalforsamling i Søholmscenen, den 19.2-2018, kl. 19:30


1: Valg af dirigent
Peter Ellegaard blev valgt. Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig indladt, varslet og dermed beslutningsdygtig. Conny Conradsen blev valgt som referent. 

2: Formandens årsberetning
Tommy Johannessen: 
Ingen forestillinger i det forgangne år. 
Vi er i gang med en forestilling omkring Halfdan Rasmussen og det skrider roligt frem. 
Vi har haft en enkelt udflugt ind og se Nørrebros Teater og deres forestilling omkring Halfdan Rasmussen for inspiration. 
Vi har afholdt Julesang i samarbejde med Brugsen igen i 2017. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen og den blev taget til efterretning. 

3: Regnskab
Lone Thy fremlagde det reviderede regnskab - dette blev godkendt med forventet underskift af revisorerne.  

4: Fastsættelse af kontingent
Kontingent på 100 kr. fastholdes, for voksne og børn. 

5: Indkomne forslag
Ingen

6: Valg til bestyrelsen
Conny Conradsen var på valg til bestyrelsen og blev efterfølgende genvalgt. Jan Holm var på valg som Revisor og blev genvalgt. Lotte Nygaard var på valgt som suppleant og blev genvalgt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede den officielle del af generalforsamlingen.

7: Eventuelt
Ingen kommentarer udover at dirigenten takkede for indsatsen fra de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen