Referat af generalforsamling i Søholmscenen, den 28.1.2019, kl. 19:30


1: Valg af dirigent
Jan Holm blev valgt. Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig indladt, varslet og dermed beslutningsdygtig. Conny Conradsen blev valgt som referent. 

2: Formandens årsberetning
Tommy Johannessen: 
Året er gået med Halfdan Rasmussen forestilling. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen og den blev taget til efterretning. 

3: Regnskab
Lone Thy fremlagde det reviderede regnskab - dette blev godkendt med akklamation! 

4: Fastsættelse af kontingent
Kontingent på 100 kr. fastholdes, for voksne og børn. 

5: Indkomne forslag
Ingen

6: Valg til bestyrelsen
Lone Thy og Tommy Johannessen er på valg til Bestyrelse, de blev efterfølgende genvalgt. Lotte Nygaard var på valg som suppleant og blev genvalgt. Uffe Voldum-Clausen var på valg som revisor og blev genvalgt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede den officielle del af generalforsamlingen.

7: Eventuelt
Intet at bemærke. 

Ref: Conny