Referat af online generalforsamling i Søholmscenen, den 15.2.2021, kl. 19:30


1: Valg af dirigent
Jan Holm blev valgt. 
Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig indladt, 
varslet og dermed beslutningsdygtig. 
Conny Conradsen blev valgt som referent. 

2: Formandens årsberetning
Tommy Johannessen: 
Da vi ingen Generalforsamling havde i 2020, grundet Corona, 
dækker beretningen 2019-2020 - 2019 gik med Halfdan Rasmussen forestillinger. 
Vi har stadig potentielt 2 udestående forestillinger, 
I Daastrup og Haraldsted forsamlingshus. 
Vi afventer hvad der sker når først hele vores samfund, 
inkl. kulturtilbud åbner op igen, 
og forsamlingsbegrænsninger bliver hævet.  
Vi kan eventuelt supplere med en forestilling i Stalden, 
hvis vi kommer i gang igen. 
Beretningen blev godkendt. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, 
og den blev taget til efterretning. 

3: Regnskab
Lone Thy fremlagde det reviderede regnskab for 2019 og 2020 - 
dette blev godkendt med akklamation! 

4: Fastsættelse af kontingent
Kontingent forbliver 0 kr. da vi er inaktive, 
og vi kan altid sætte det i gang når vi bliver det igen. 

5: Indkomne forslag
Ingen

6: Valg til bestyrelsen
Lone Thy og Tommy Johannessen er på valg til bestyrelsen, 
de blev efterfølgende genvalgt for 2 år, 
Conny er valgt for 1 år. 
Lotte Nygaard var på valg som suppleant og blev genvalgt. 
Uffe Voldum-Clausen og Jan Holm var på valg som revisorer og blev genvalgt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden 
og afsluttede den officielle del af generalforsamlingen.

7: Eventuelt
Intet at bemærke. 
Med venlig hilsen


Bestyrelsen
www.soeholmscenen.dk

Ref: Conny