Mailliste
Medlemskab
Kalender
Party
Sponsorer
Benny Andersen
Jubilæum
Et eventyrligt måltid
Fyrtøjet
Liva Weel
Esmeralda
Musefælden
Syngepigeshow
John Mogensen
Opførelser
Historie
Generalforsamling
Arkiv
Vedtægter
Bestyrelse

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 7. februar kl. 20.00 i Mejeriet.

I de sidste år har scenen haft underskud på driften, og det gør, at vi kan blive nødt til at opsige vores lejemål i Mejeriet. Vi har simpelthen ikke penge nok til at betale husleje hele året. Og det er rigtig trist, nu hvor Søholmscenen står for at skulle holde 40-års jubilæum i maj.

Der er flere grunde:
Vi tjener for lidt på vores forestillinger. I mange år har vi haft en John Mogensen-forestilling, som har tjent gode penge til huslejen. I 2011 måtte vi opgive at spille forestillingen, fordi flere af de medvirkende er faldet fra. Vi har - og især har haft - også andre indtægter fra store familieforestillinger, Syngepiger, Serveringsteater, Liva Weel-cabareten mv.

Der er færre aktive, fordi vi især har lavet forestillinger med "Tordenskjolds soldater". Det giver mindre kontingentindtægt og mindre medlems- og huslejetilskud fra kommunen, beregnet i forhold til de under 25-årige medlemmer.

Andre tilskud er faldet væk eller blevet mindre, fx støtte fra sponsorer, forårsfesten havde indbrud, og støtteforeningen har ikke haft så mange indtægtsgivende arrangementer. Dog er Blå Bio kommet til og har støttet lidt.

Alt det gør, at Søholmscenen har hårdt brug for idérige og aktive medlemmer, som kan sætte noget i gang. Så mød op på generalforsamlingen - også selvom du ikke har lyst eller tid til at komme i bestyrelsen.

Dagsorden til generalforsamlingen iflg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Årsberetning
3) Godkendelse af revideret regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
Herunder drøftelse af Søholmscenens situation.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter
På valg i bestyrelsen er Birgit Gjærsbøl Pedersen, Lone Thy, Tommy Johannessen og Jan Holm Jacobsen. Lone modtager ikke genvalg.
Suppleanterne Mariane Fosvald og Lotte Nygaard er også på valg.
Af revisorerne er Leif Bach Jørgensen på valg.
7) Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, fx via mail til soeholmscenen@jystrup-net.dk.

På bestyrelsens vegne
Jan Holm Jacobsen
Formand